De verschillende mogelijkheden

Elke bewoner van ons woonzorgcentrum oefent zijn rechten zelf uit en bepaalt zelf welke behandelingen hij wel of niet wil. Maar wanneer u als bewoner niet meer in staat bent zelf beslissingen te nemen (dit noemt men 'wettelijk of feitelijk wilsonbekwaam' zoals bv. comapatiënten of dementerenden) dan kunnen uw rechten in uw plaats uitgeoefend worden door een vertegenwoordiger. De beoordeling of u al dan niet wilsonbekwaam bent, gebeurt door 'de zorgverstrekker': uw huisarts, in samenspraak met de verpleging (multidisciplinair team).

Er zijn drie situaties mogelijk:

1. U duidt zelf een vertegenwoordiger aan

U kan een vertegenwoordiger aanduiden om in uw plaats uw rechten uit te oefenen wanneer u daartoe zelf niet meer in staat bent.

De aanduiding van zo een vertegenwoordiger moet schriftelijk worden vastgelegd in een gedateerd document dat door u en uw vertegenwoordiger wordt ondertekend. Dit document, dat u achteraan vindt, kan u afgeven aan de maatschappelijk assistent die het bewaart in uw bewonersdossier.

Zowel uzelf als uw vertegenwoordiger kunnen het mandaat ten allen tijde herroepen. Dit moet eveneens schriftelijk worden vastgelegd en worden ondertekend door diegene die het mandaat intrekt.

2. Een informele vertegenwoordiger

Indien u geen vertegenwoordiger heeft aangeduid of indien deze weigert op te treden, dan wordt u sowieso vertegenwoordigd door uw echtgeno(o)t(e) of uw wettelijke of feitelijke partner, waarmee u voor de opname samenwoonde. Bij gebrek daaraan of wanneer deze weigert, dan wordt een beroep gedaan op: een kind, een ouder, een broer of zus.

Indien er meerdere kandidaat-vertegenwoordigers zijn (bijvoorbeeld meer dan één kind, broer of zus), dan kiest het multidisciplinair team één vertegenwoordiger.

3. Geen vertegenwoordiger

Indien er geen vertegenwoordiger is of wanneer er geen overeenkomst kan bereikt worden over de vertegenwoordiging, dan beslist het multidisciplinair team in uw plaats. Zij moeten gezamenlijk overleggen.

Rechten en plichten van de vertegenwoordiger

De vertegenwoordiger wordt geacht de wil van de bewoner te vertolken. Hij kan dus nooit ingaan tegen uw uitdrukkelijke wilsbeschikking, bijvoorbeeld wat de toelating of weigering van een behandeling betreft.

Rechten en plichten van de zorgverstrekker (multidisciplinair team)

De zorgverstrekker (uw huisarts of de verpleging) moet de beslissing van uw vertegenwoordiger naast zich neerleggen wanneer hij, na multidisciplinair overleg, van mening is dat die beslissing een bedreiging vormt voor uw leven of gezondheid.

De zorgverstrekker (uw huisarts of de verpleging) mag nooit afwijken van de beslissing van de door u aangeduide vertegenwoordiger wanneer deze beslissing aansluit bij uw uitdrukkelijke wilsverklaring.

Woonzorgcentrum "Hof van Egmont" | H. Speecqvest 5, 2800 Mechelen | T 015 41 29 44 | F 015 41 03 32